Skip to content Skip to footer

תקנון

אתר דרייביט24 ( להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המתווך בין חברות הסעות לנוסעים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

בעלת האתר הינה חברת דרייביט 24 בע”מ. להלן: “דרייביט 24 ” ו/או “החברה”

המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת דרייביט 24 בע”מ (להלן “דרייביט 24”).

פעולה באתר הינה כל פעולה של  הזמנה או רכישה של  שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות  למייל [email protected]

 

הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס` תעודת זהות, כתובת, מס` טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

יובהר כי תנאי מקדים וחיוני לקבלת השירות הוא נשיאת טלפון סלולרי זמין ושפרטיו הוזנו למערכת ההזמנה באתר והמחובר לרשת ישראלית בשעה הקודמת לשעת האיסוף ולקבלת השירות, שאחרת חברת דרייביט 24 שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר לדרייביט 24 לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת  השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

 חברת דרייביט 24 בע”מ נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.

בשום מקרה לא מעבירה החברה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

ב. שם, כתובת ומס` טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת ההסעות לצורך הספקת השירות.

 

שירותים המוצעים למכירה באתר

דרייביט 24 תציע לרכישה באתר  שירותים באופנים, סוגים  ותדירויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

לדרייביט 24 הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

התוספות הניתנות כאופציה בחלק   מהשירותים המוצעים לרכישה באתר, אינן נכללות במסגרת הצעות הרכישה ו/או סכום המכירה המתייחס למכירה רגילה והן כרוכות בתוספת תשלום מלא.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק שירות מסויים, במידה והשירות אינו זמין . במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העיסקה, ו/או תציע לו שירות חלופי.

 

המידע הנמסר לגבי השירותים הנמכרים

דרייביט 24 עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר, את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי רכישת השירות. ברוב המקרים, הפרטים המפורסמים באתר  והגורם הנותן את השירות מדויקים. עם זאת, המידע המוצג הינו לצורך המחשה בלבד. ואינו מחייב את דרייביט 24.

 

מחירים

השירותים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי שירות מוזמן בלבד.

דרייביט24שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השירותים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

מחיר השירותים באתר אינו כולל הובלה מוצרים למעבר למה שצוין במפורש כגון תיק אישי וקורקינט חשמלי, במידה שאינו מפריע לשאר הנוסעים.

במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של שירות כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי דרייביט 24 יקבע המחיר בספרי דרייביט 24. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור השירות , באם יודיע לדרייביט  24בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו השירות, או באם יודיע לדרייביט 24 על ביטול העיסקה עד שעה לפני מועד האיסוף  ו/או ע”פ תקנון החברה.

מחירי השירות באתר החברה, הינם בשקלים וכוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.

 

 אופן רכישה רגיל באתר 

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של שירות יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לנציג  לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.

פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג  אס. אס. אל. למחשב עיבוד הנתונים של דרייביט 24 בע”מ .

עסקת הקנייה תמומש רק לאחר שדרייביט24תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין החברות.

 

חיובים ותשלומים

דרייביט24 תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר השירות באתר ו/או מחיר אחר שסוכם עימו.

 

אחריות ושרות

כל השירותים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם באחריות חברת ההסעות  בלבד ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של חברות ההסעות המבצעות את השירות המעניקות להם אחריות ושירות, אלא אם צוין במפורש אחרת.

האחריות הבלעדית לשירותים  שיירכשו באמצעות האתר ו/או החברה – אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם בזמנים חלה על חברות ההסעה  המפורסמות או קשורות באתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד דרייביט 24 בע”מ בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

והמזמינ/ה שירות באתר מצהיר/ה בעצם הזמנתו/תה באמצעות האתר כי הוא/היא מוותר/ת על כל טענה ו/או תביעה /או דרישת פיצוי כנגד דרייביט 24 בע”מ ו/או מי מטעמה, בגין כל דבר הקשור לשירות המוצע באתר ו/או נזק העלול להיגרם לו/ה כתוצאה משימוש או אי שימוש בשירות המוצע באתר ו/או  מעשה או מחדל של בעלי ומפעילי האתר ו/או חברות ההסעות , ו/או ספקי השירותים ו/או מי מטעמם.

 

ביטול רכישה

א. ביטול רכישה ע”י  לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני ביצוע השירות:

 במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות דרייביט24, או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו בהתאם למפורסם באתר ובתקנון זה ו/או בהסכם בין הלקוח לדרייביט 24.

ב. ביטול רכישה ע”י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני ביצוע השירות

במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני ביצוע השירות , יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת לשירות הלקוחות של דרייביט24, או באמצעות משלוח דוא”ל. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, כל זאת אם עמד בתנאי הביטול הקובעים של דרייביט 24 בהתאם לתקנון זה, ו/או להסכם כתוב וחתום בין הצדדים.

תנאי ביטול: הזמנה של שבועיים ומעלה מראש – ביטול עד שבעה ימי עסקים מראש ופיצוי מלא של הקרוח. הזמנה של פחות משבועיים לפני מועד הנסיעה, ביטול עד שלוש שעות ופיצוי מלא של הלקוח.

ג. ביטול רכישה ע”י החברה לפני ביצוע  השירות ללקוח:

מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז , כתובת וכו’) בתוך … שעות ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והוא מוותר מראש על כל דרישה ותביעה ופיצוי במקרה כזה.

ד.   ביטול מכירה ע”י דרייביט 24 והפסקת פעילות האתר

בכל מקרה אשר מחמת “כוח עליון” ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מדרייביט 24 לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את השירותים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית  דרייביט 24  לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת ואספקת  השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או פקקי תנועה ו/או תאונות דרכים ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

דרייביט 24 שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

 

שרות לקוחות

לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד שירות הלקוחות של דרייביט 24.

השרות מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.

השרות פעיל במייל בימים ובשעות הבאות:

ימים א`-ה` משעה 8:00 עד 20:00 ונענה לכם בהקדם האפשרי.

דרייביט שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

במקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין דרייביט24,  בכל נושא שהוא, לרבות שירות ו/או מוצר זה או אחר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.

אמצעי תשלום

  • Credit / Debit Cards
  • PAYPAL
  • Offline Payments

בברכה,
דרייביט24

להגיע עם חיוך לעבודה