Skip to content Skip to footer

מדיניות פרטיות

 1. רקע

בעלת הפלטפורמה מפעילה פלטפורמה המתווכת באמצעות פלטפורמה ואפליקציית מובייל (להלן: “הפלטפורמה”) בין המזמין ו/ או המשתמשים לשירות ההסעות הניתן ע”י חברת ההסעות המעוניינת לספק שירות הסעות מיוחדות במסלולים משתנים, לא קבועים מראש ובשעות גמישות (להלן: “שירות ההסעות”) עבור מזמין או מזמינים שונים ומי מטעמם המבקשים לקבל מחברת ההסעות שירות הסעות (להלן: “המזמין” או “משתמשים”)  ומציעה שירותי עזר נוספים לאפליקציה, לרבות הזמנת שירות הסעה באמצעות חברת ההסעות אך לא רק (להלן: “השירותים”; “הפלטפורמה”).

מאחר שבעלת הפלטפורמה מכבדת את פרטיות המזמין והמשתמשים בפלטפורמה שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה היא לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות בפלטפורמה, והיא מתחייבת כלפי המזמין והמשתמשים לקיים מדיניות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות“).

מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מהם נוהגי בעלת הפלטפורמה ביחס לפרטיות המשתמשים בפלטפורמה, וכיצד משתמשת היא במידע האישי (כהגדרתו להלן), הנמסר לה על-ידי המזמין ו/או המשתמשים בפלטפורמה ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש בפלטפורמה.

השימוש בפלטפורמה, כמו גם הזמנת השירותים, מהווה הסכמתך המפורשת למדיניות הפרטיות.

אם אינך מעונין למסור לנו מידע אישי, או שאתה מתנגד לכך שבעלת הפלטפורמה ו/או כל נותן שירותים עבורה (כפי שיפורט להלן) תעבד מידע אישי שנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירותים, לרבות באופן של רישום, גלישה בפלטפורמה או כל שימוש אחר.

 1. כללי

במדיניות פרטיות זו, הביטוי “מידע אישי” פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, זה כולל מידע אישי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), לרבות אך לא רק, שמך הפרטי, שם משפחתך, כתובת האיסוף וההורדה,מיקומים גאוגרפיים, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, שיוך ארגוני, שיטות תשלום, חשבוניות, מידע ארגוני, פרטי נסיעה לרבות כתובת מוצא ויעד ושעות נסיעה, כתובת IP וכל מידע שתמסור לנו, במקומות שמאפשרים זאת בפלטפורמה.

השימוש בפלטפורמה  כרוך ברישום ובמסירת פרטים ומידע אישי, והרי שהשימוש בפלטפורמה, כמו גם הזמנת השירותים מהווה הסכמה מפורשת למדיניות פרטיות זו. בנוסף, אזורים ומדורים שונים בפלטפורמה, כגון האזור המיועד ליצירת קשר עם החברה – עשויים להיות כרוכים במסירת פרטים ומידע אישי נוסף וכן פרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

מובהר כי אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מאיתנו את היכולת להעניק לך שירותים.

בנוסף, כפי שיפורט להלן, בעת שימוש בשירותי הפלטפורמה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 1. רישום לשירותים

נדרשים פרטים אישיים בעת הרישום, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לצורך מתן השירותים.  

 1. מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

 1. השימוש במידע

השימוש במידע האישי שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • להעניק את השירותים ו/או שירותים נלווים.
 • להיות איתך בקשר בנוגע לפעילות של החברה או לצורך המטרה לשמה הזנת את הפרטים שלך.
 • למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה.
 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים בפלטפורמה.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפלטפורמה.
 1. דיוור ישיר אלקטרוני

 בעלת הפלטפורמה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או באמצעות הודעות באפליקציה מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת למדיניות פרטיות זו, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בעלת הפלטפורמה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים מצד שלישי. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים בפלטפורמה . מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

בעלת הפלטפורמה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי ו/או מידע שנאסף על פעילותך בפלטפורמה אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לצדדים שלישיים, הקשורים באופן ישיר למתן השירותים, לדוגמא חברת ההסעות, אולם ללא פרטי אשראי.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלת הפלטפורמה שתחייב חשיפת פרטיך.
 • אם תבצע בפלטפורמה ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם בעלת הפלטפורמה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות הפלטפורמה ו/או האפליקציה לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות הפלטפורמה ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

כדי להפעיל את הפלטפורמה ולנהל את פעילות החברה אנו מסתייעים במערכות של חברות אחרות, שדרך כך עשוי להיות להם גישה למידע האישי שלך. רשימת החברות אשר מעניקות לחברה שירותים, ודרך כך עשויות לעבד מידע:

 • Google – חנות, מפות, אנליטיקה
 • Apple – חנות, מפות
 • Amazon – אחסון, דטהבייס
 • Forest Admin – פאנל ניהולAuth0
 • Twilio
 • Auth0

מובהר, כי עיבוד המידע בחברות שלעיל כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות ולא למדיניות הפרטיות של החברה. 

 1. COOKIES

 [הפלטפורמה של החברה משתמשת ב”עוגיות” (COOKIES) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמה, לאימות פרטים, כדי להתאים את הפלטפורמה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.]

[בנוסף, הפלטפורמה משתמשת בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של המשתמשים. כאשר אתם מבקרים בפלטפורמה המכשיר שלכם שולח נתונים מסוימים לגוגל באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם. בנוסף, גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי עוגיות. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ העוגיות מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך בפלטפורמה, עריכת דוחות על פעילות הפלטפורמה ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר.]

כל דפדפן מאפשר לך לנהל את העדפותיך ביחס לעוגיות. אתה יכול לחסום או להסיר עוגיות – את חלקן או את כולן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. לתשומת ליבך: חסימה או הסרה של עוגיות עשויה להשפיע על חווית המשתמש שלך באתר.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות בפלטפורמה. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור בפלטפורמה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות COOKIES במכשיר שלך. ה-COOKIES מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 1. שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד נזדקק לו באופן סביר על מנת לנהל, לשפר ולחדש את היחסים בינינו ולספק לך את השירותים שלנו, וכן כל עוד הדבר נדרש על פי דין או הסכם שאנו צד לו, וכן על מנת שנוכל להשיב לפניות, תלונות, חקירות או סכסוכים אפשריים. כך, מידע אישי עשוי להישמר לצורך עמידה בהוראות הדינים החלים על ניהול רשומות, עסקאות והנהלת חשבונות, וכן על מנת שיתאפשר לנו להציג הוכחות וראיות בנוגע להתקשרות ולמגעים בינינו או בקשר לשימוש שנעשה בשירותים שלנו, הכל בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו. אלא אם נקבע אחרת בדין, איננו מחויבים להחזיק במידע האישי שלך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא על פי שיקול דעתה של החברה.

 1. אבטחת מידע

החברה מיישמת בפלטפורמה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל [האחסון]. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או בבקשה למחוק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או באמצעות פקס מס’ _________ או בדואר רגיל אל: Driveit24, רחוב לינקולן 16 ב, עיר: ירושלים, מיקוד: 94186.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. מידע על ילדים

החברה אינה מעוניינת לשמור או לעבד מידע אישי על ילדים שגילם קטן מ-16. בהתאם, אנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מילדים. אם נגלה שילד עושה שימוש בשירותים באופן שבו נאסף עליו מידע אישי, אנחנו נאסור על שימוש זה, נחסום אותו במידת האפשר, וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי את המידע האישי שנאסף לגביו. אם לדעתך עלול להיות ברשותנו מידע אישי שכזה, אנא צור איתנו קשר בהקדם ב[email protected]

 1. קישורים לאתרים חיצוניים

השירותים שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים או שירותים חיצוניים. אנו לא אחראיים לנהלי הגנת המידע והפרטיות של אתרים או שירותים חיצוניים, ומציעים לך לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם בטרם תעשה בהם שימוש או תאפשר להם לעבד מידע אישי אודותיך.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של הפלטפורמה.

להגיע עם חיוך לעבודה