Skip to content Skip to footer

הסכם תנאי שימוש באפליקציה ובאתר Driveit

מבוא

הסכם זה מסדיר את היחסים בין המזמין, המשתמשים, חברת ההסעות ובעלת הפלטפורמה כהגדרתם להלן והם מחויבים לקבל ולאשר את תנאי ההסכם

Driveit24 בע”מ (להלן: ו-Driveit או “בעלת הפלטפורמה”) מפעילה פלטפורמה המתווכת באמצעות אפליקציית מובייל בין המזמין ומי מטעמו המשתמשים באפליקציה, הנוסעים לאותו יעד של המזמין (להלן: “הפלטפורמה”, “המזמין” ו–”המשתמשים”/”אני” בהתאמה), לחברת הסעות, המספקת שירות הסעות מיוחדות במסלולים משתנים, לא קבועים מראש ובשעות גמישות (להלן: “חברת ההסעות” ו – “שירות הסעות” בהתאמה).

כתובת האתר של Driveit הינה: www.driveit24.com את אפליקציית המובייל ניתן להוריד דרך האתר ו/או דרך מכשיר הטלפון הנייד שלך. האתר ואפליקציית המובייל הינם רכושם של חברת Driveit24 LTD  (להלן: “האתר”, “האפליקציה ו”בעלת הפלטפורמה” בהתאמה).

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן למטרות פרשנות

  1. כללי

1.1 רשאים להשתמש בשירות Driveit רק מי שהורידו את האפליקציה ואישרו את הסכמתם לתנאי השימוש המפורטים בהסכם זה או במסמכים אחרים הקשורים לו (להלן: “תנאי שימוש באפליקציה”), בכפוף לשימוש בטלפון חכם, תוך מסירת פרטים אישיים, לרבות אך לא רק, מיקומך הגיאוגרפי, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר האלקטרוני ,ומספר טלפון נייד, פרטי נסיעתך כולל כתובת מוצא ויעד ו/או אחרים (להלן: “מידע אישי“).

1.1.1 שימוש באפליקציה ו/או באתר מותנה במסירת מידע אישי כאמור בסעיף זה וכל פרט אחר שנתבקש לו המשתמש לשם רישומו, ביצוע הזמנה ושימוש בשירות שמספקת חברת ההסעות ו/או בעלת הפלטפורמה כמפורט בהסכם זה.

1.1.2 המידע שתמסור באתר ו/או עם הרשמתך לאפליקציה או בהמשך, מלבד מידע הקשור להליך עיבוד התשלומים, כפי שיפורט בהמשך, ישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האתר ו/או האפליקציה במידע אישי הוא בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה בקישור להלן: מדיניות פרטיות – Driveit

1.2 אני מאשר כי האתר ו/או האפליקציה אינם ספקי שירות ו/או מספקים שירות תחבורה מכל סוג שהוא וכי בעלת הפלטפורמה רק מקשרת בין משתמשים לחברת ההסעות.

1.3 אני מבין כי עצם השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בשירות טלפוני או כל שירות אחר של בעלת הפלטפורמה מהווה כהסכמתי לתנאי השימוש ואם איני מסכים עם תנאי השימוש עליי להימנע משירות באפליקציה ו/או באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בשירותים אחרים של בעלת הפלטפורמה.

1.4 חברת ההסעות המספקת את שירות ההסעות הצהירה בפני בעלת הפלטפורמה כי בידה רישיון להפעלת משרד הסעות מיוחדות שניתן לה מטעם המפקח על התעבורה לפי סעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ”ה-1985 והיא בעלת כל האמצעים, המכשור, הציוד, כלי הרכב, הכלים, המיכון, המחשוב, הידע, הניסיון וכוח האדם, לרבות צוות נהגים ועובדים, הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיה על פי הוראות הסכם זה.

1.5 היה ולא תעמוד בתנאי השימוש כאמור בהסכם זה, רשאיות חברת ההסעות ו/או בעלת הפלטפורמה לחסום אותך משימוש באפליקציה וכן למנוע את הרשמתך ואת שימושך בשירות ההסעות ו/או הפלטפורמה ו/או האפליקציה. אין חברת ההסעה ו/או בעלת הפלטפורמה מחויבות לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור, והנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק שייגרם לך או לצד שלישי בגין חסימת שימושך באפליקציה ו/או באתר. חל עליך איסור מוחלט להירשם באם נחסמת, באמצעות שם משתמש אחר ו/או באמצעות מכשיר ו/או מספר טלפון אחר.

1.6 יובהר כי רישיון השימוש שלך באפליקציה בלתי ניתן להמחאה ו/או להענקה של רישיונות משנה למשתמש אחר. השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה הינו לשימושך האישי ולא תעשה בו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

1.7 יובהר כי רישום לאתר ו/או לאפליקציה והתחזות לאחר הינה בגדר עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

1.8 במידה והנך קטין (טרם מלא לך 18 שנים) השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המסופקים מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש המפורטים בהסכם זה. עליך להימנע בשימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותי בעלת הפלטפורמה אם לא אישר האפוטרופוס שלך את תנאי השימוש המפורטים בהסכם זה.

  1. מהות ההתקשרות, שירותי ההסעות ושירותי בעלת הפלטפורמה

2.1  מוסכם בזאת כי בעלת הפלטפורמה הנה מתווכת טכנולוגית בין המשתמשים ו/או המזמין

לבין חברת ההסעות באמצעות הפלטפורמה כדי לאפשר לחברת ההסעות לספק שירותי הסעות מיוחדות עבור המשתמשים, אשר תתקיימנה במסלולים משתנים, לא קבועים ובשעות גמישות בהתאם להסכם זה.

2.2 המשתמש יתקשר מול רכב ההסעות באמצעות האפליקציה ובכפוף להסכם זה.

2.3 רק משתמשים אשר הזמינו נסיעה באמצעות האפליקציה, במסגרת נסיעה שהוזמנה מטעם המזמין ושאישרו את תנאי השימוש בהסכם זה רשאים לקחת חלק בהסעה ברכבי חברת ההסעות. חל איסור מוחלט על משתמשים שלא אישרו את תנאי השימוש בשירות ו/או לא מופיעים ברשימת הנוסעים לקחת חלק בהסעה ברכבי חברת ההסעה, ובעלת הפלטפורמה ו/או חברת הסעות לא תהיינה אחראיות בשום צורה כלפי משתמשים לא רשומים ולהשלכות בקשר להסעתם.

2.4 חברת ההסעות אחראית לכך שכל הנהגים, במהלך כל תקופת הסכם זה, אוחזים ברישיון נהיגה ורישיונות הפעלה בתוקף וכי לרכבי ההסעה רישיון רכב וביטוח בתוקף. בנוסף, חברת ההסעות מחויבות לספק רכב נקי ותקין עבור המשתמשים.

2.5 בעלת הפלטפורמה מסתמכת באופן מלא ומוחלט על המצגים וההתחייבויות שסיפקה לה חברת ההסעות ואינה מקיימת בדיקות נאותות כלשהן ובדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תקינות כלי הרכב ומצבו, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים). חברת ההסעות מתחייבת כי הינה  מוסמכת, רשאית, ו/או מורשית לספק את שירות ההסעות וכי אין מניעה חוקית כלשהי לפעילותה ולהתקשרותה על פי ובכפוף להסכם זה  וכי חתימתה על הסכם זה, ופעילותה במסגרת הסכם זה אינה עומדת בניגוד או בסתירה לכל הסכם, התחייבות או הגבלה כלשהם המוטלים עליה מכוח כל דין ו/או הסכם.

2.6 חברת ההסעות הינה קבלנית עצמאית. המועסקים על ידי חברת ההסעות אינם משמשים כנציגי ו/או שלוחי בעלת הפלטפורמה בשום אופן וצורה. בעלת הפלטפורמה הינה מתווכת בלבד בין המשתמשים לחברת ההסעות.

  1. ביטוח – חברת ההסעה מצהירה ומתחייבת כי כל רכב הסעות בו נעשה שימוש למתן שרותי הסעה במסגרת הסכם זה מבוטח בפוליסת ביטוח בתוקף המבטחת את הרכב ואת נוסעיו.

 

  1. תנאי השימוש, תנאי שירות

4.1 מידע אודות שעות פעילות שירותי ההסעה, האיזורים הגיאוגרפיים בהם ניתן השירות ומידע נוסף יתפרסם באפליקציה ו/או באתר .

4.2 הזמנת השירות – למשתמשים אפשרות להזמין את ההסעה החל משעה ועד 3 חודשים מראש ובכפוף למסגרת הזמן כפי שתיקבע על ידי בעלת הפלטפורמה וחברת ההסעות.

4.3 שריון מקום – המשתמשים רשאים לשריין מראש נסיעות בימים כאלה או אחרים. במידה ולא עשו כך תינתן קדימות בהסעה למשתמשים בהתאם למועד ביצוע ההזמנה. במידה ולא נותרו מושבים פנויים ברכב ההסעה בנסיעה ספציפית לא תהא למשתמשים טענה כזו או אחרת כלפי בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות. על אף האמור לעיל, בעלת הפלטפורמה וחברת ההסעה תעשנה ככל יכולתן לספק רכב הסעות נוסף ו/או לספק עבור המשתמשים את השירות בסמוך למועד או למקום בהם נדרשת ההסעה. במסלולי נסיעה קצרים, כגון מתחנת רכבת אל איזור תעסוקה סמוך, לא ניתן לשריין מקום מראש.

4.4 המשתמשים עצמם מחויבים לספק את מספר הטלפון שלהם שעמו יתנהלו מול בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות. אחריותם של המשתמשים לעדכן את בעלת הפלטפורמה לגבי שינוי במספר הטלפון שלהם המקושרים לשירות ההסעות. כמו כן, על המשתמשים הרשומים להסעה ספציפית להיות זמינים במהלך שעה אחת לפחות לפני מועד איסופם לאותה הנסיעה. בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות אינן אחראיות ולא תפצנה את המזמין או המשתמשים בגין ביטול או איחור להגעת משתמש להסעה במקרה שמכשיר הטלפון של משתמש הרשום להסעה ספציפית אינו זמין. כמו כן, אין חברת ההסעות מחויבת לאסוף משתמש אשר מכשיר הטלפון שלו אינו זמין במהלך שעה אחת לפחות לפני שעת האיסוף, כפי שתוגדר להלן בהסכם זה. המשתמשים מודעים ומאשרים כי אם ימסרו פרטים שגויים עלולה להימנע יצירת הקשר עימם וכן האפשרות להשתמש בשירות בעלת הפלטפורמה.

4.4.1 מובהר בזאת כי בעלת הפלטפורמה תשתמש בחלק מהמידע האישי שסיפקת למטרת זיהוי שלך לשם שיוכך למזמין ולפיכך ייתכן שהמידע האישי שלך יוצג בפני אחרים, לרבות המזמין, חברת ההסעות, נהגיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

4.5 חברת ההסעות ו/או בעלת הפלטפורמה תעשנה ככל יכולתן לאסוף ולהוריד את המשתמשים קרוב ככל האפשר אל ומיעדיהם ושהאיסוף וההורדה יעשו בטווח של עד כמה מאות מטרים. במקרים בהם יתאפשר הדבר הן אף תצמצמנה מרחק זה לפחות מכך ולמרחק הקצר ביותר האפשרי.

4.6. אין בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות מחויבות לשעת הגעת ההסעה אל היעד אולם הן תעשנה ככל יכולתן להגיע אל היעד במסלול הקצר והמהיר ביותר ובנוחות המרבית לרווחת המשתמשים.

4.7 אין בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות מחויבות לסדר איסוף והורדת המשתמשים אולם הן תעשנה ככל יכולתן לבצע זאת בדרך המהירה והנוחה ביותר, ובאם בשל תנאי הדרך וסיבות אחרות ישתנה סדר איסוף המשתמשים לא יחשב הדבר לאיחור ולא תהיה זכאות לפיצוי מצד בעלת הפלטפורמה או חברת ההסעות.

4.8 הפלטפורמה אינה מחויבת לקלוט הזמנה להסעה של משתמש להסעה ספציפית גם אם ברכב ההסעה ישנם מקומות פנויים והדבר ייעשה בהתאם להעדפות הפלטפורמה.

4.9 אזורי איסוף והורדה – חברת ההסעות ו/או בעלת הפלטפורמה לא תאפשרנה איסוף והורדת משתמשים שלא במסגרת אזור האיסוף ואזור ההורדה שגבולותיהם הוגדרו מראש ומידע לגביהם הועבר למשתמשים ו/או למזמין (להלן: “אזור האיסוף” ו”אזור ההורדה” בהתאמה).

4.9.1 בעצם שימושם באפליקציה המשתמשים מאשרים ומסכימים שבעלת הפלטפורמה תשלח למספר הטלפן הנייד ו/או כתובת המייל שלהם הודעות דוא”ל ו/או מסרונים (SMS) בקשר לשירות וכן קבלת מסרים פרסומיים מעת לעת.

4.9.2 המשתמשים מסכימים ומאשרים כי בעלת הפלטפורמה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. היה ותמשיך להשתמש באפליקציה ייחשב הדבר כהסכמה ואישור תנאי השימוש החדשים.

4.9.3 יובהר בזאת כי כל שינוי מהותי בתנאי השימוש ילווה בידוע המשתמשים אודות כך באמצעות האפליקציה ו/או האתר.

4.9.4 כל הטבה, קופון, מבצע וכיוצ”ב יהיו כפופים לתנאים מיוחדים כפי שיוגדרו ע”י בעלת הפלטפורמה ולפי שיקול דעתה ותנאי שימוש בהסכם זה יחולו עליהם (להלן: “תנאים מיוחדים”). היה ותהיה סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים המיוחדים /או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, האתר והפלטפורמה, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.

4.9.5 שימוש בהטבות, קופונים, מבצעים וכיוצ”ב ע”י המשתמשים מהווה הסכמה לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באפליקציה ו/או באתר בעלת הפלטפורמה.

  1. איחור, ביטול נסיעה, שעת ומועדי איסוף והורדה

5.1 יידוע המשתמש בדבר שעת האיסוף – בעלת הפלטפורמה אחראית ליידע את המשתמש באמצעות האפליקציה לגבי שעת איסוף הנוסע המוערכת (להלן: “שעת איסוף הנוסע”). המשתמש מודע לכך שעליו להתייצב בנקודת האיסוף, קרי כתובת מדויקת ממנה ייאסף המשתמש ואשר הוצגה בפניו באמצעות האפליקציה (להלן: “נקודת האיסוף”) בשעה שנתבקש וכי הוא עשוי להמתין בנקודת האיסוף עד להגעת רכב ההסעה. בעלת הפלטפורמה וחברת ההסעות תעשנה ככל יכולתן לצמצם את זמן ההמתנה של העובד.

5.2 מועד האיסוף – בעלת הפלטפורמה וחברת ההסעות תעשנה ככל יכולתן לוודא כי איסוף המשתמשים יתקיים בטווח שבין כ-15 דקות טרם השעה היעודה בה הזמין המשתמש את הנסיעה כפי שנקבעה בהזמנת השירות או 10 דקות באיזורי איסוף מצומצמים  (להלן: “שעת הסעה”),  לבין כ-15 דקות לאחר שעת  הסעה (להלן: “מועד איסוף”). מוסכם ע”י המזמין והמשתמשים כי תיתכן חריגה של עד 5 דקות במועד האיסוף (להלן: “חריגה”). מועדי האיסוף הינם גמישים ולא קבועים וניתן יהיה להתעדכן בהם כל יום באמצעות התחברות לאפליקציה.

5.3 במקרה של איחור מעבר לחריגה (להלן: “איחור באיסוף“) תישא חברת ההסעות בעלות הנסיעה ותזכה את המשתמשים בעלות הנסיעה. במקרה של איחור באיסוף בשל כשל טכני בפלטפורמה תישא בעלת הפלטפורמה בעלות הנסיעה ותזכה את המשתמשים בעלות הנסיעה.

5.4 ביטול הזמנה מצד המשתמשים – רשאים המשתמשים לבטל את הסעה שהוזמנה תוך זיכוי מלא של המשתמשים עד שלוש (3) שעות משעת הסעה. המזמין ו/או המשתמשים  לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה שביטלו הוא או אחד מהמשתמשים את ההסעה פחות משלוש (3) שעות משעת הסעה, אלא אם החליטו המזמין ו/או המשתמשים לפטור עצמם מתמורה בגין ביטול מאוחר בהתאם לסעיף התמורה ותנאי התמורה בסעיף 6.8 שלהלן.

5.5 התייצבות משתמש בנקודת האיסוף – משתמש הרשום להסעה שהוזמנה מבעוד מועד מחויב להגיע לנקודת האיסוף כפי שנקבעה על ידי הפלטפורמה והוצגה לו על פני מסך האפליקציה בצורה כזו או אחרת ובשעת האיסוף היעודה. אין הנהג מחויב לאסוף עובד במיקום אחר מזה של נקודת האיסוף.

5.6 המתנת נהג למשתמש – נהג ההסעה המיוחדת אינו מחויב להמתין למשתמש שאיחר להגיע לשעת הסעה בנקודת האיסוף ולמשתמש לא תהא טענה כנגד בעלת הפלטפורמה או חברת ההסעות בגין אי המתנת הנהג למשתמשים בשירות ההסעות.

5.7 איחור שלא באחריות בעלת הפלטפורמה או חברת ההסעות – במקרים יוצאי דופן בהם לא הייתה לבעלת הפלטפורמה או לחברת ההסעות דרך לחזות את האיחור, או שהתרחש אירוע כזה או אחר במהלך 45 דקות לפני או במהלך מועד האיסוף, למשל, אך לא רק, במקרה תאונה, עבודה בכביש, רכב תקוע וכל גורם שמנע מרכב ההסעה להגיע בזמן למועד האיסוף, לא תהיינה בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות אחראיות על האיחור באיסוף המשתמשים, לא תפצנה את המשתמשים בגין האיחור ולא תהיה למשתמשים כל טענה כלפי בעלת הפלטפורמה או חברת ההסעות. בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות תעשנה ככל יכולתן ומהר ככל האפשר ליידע את המשתמשים בדבר האיחור.

5.8 ביטול הסעה מצד בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות – ביטול הסעה יחשב כל מקרה בו הסעה לא הגיעה בזמן אל המשתמש מעבר ל – 20 דקות ממועד שעת ההסעה או 15 באיזורי איסוף מצומצמים (להלן: “ביטול נסיעה”). היה והתבטלה הנסיעה שלא מהסיבות בהתאם לסעיף 5.7 לעיל תספקנה בעלת הפלטפורמה במקרה של כשל טכני בפלטפורמה או חברת ההסעות במקרה שאין מדובר בכשל טכני מונית ספיישל למשתמשים באותה ההסעה על חשבונן וכן תזכינה את המשתמשים בעלות הנסיעה.  במקרה של ביטול נסיעה תיידע בעלת הפלטפורמה את המשתמשים הרשומים בהסעה הספציפית מיד עם היוודע לה הדבר ותדאג לשלוח אליהם מונית ספיישל במהירות האפשרית.  

6. התמורה ותנאי תשלום

6.1 המשתמשים ו/או המזמין ישלמו עבור קבלת שירותי ההסעות בהתאם למחירים שיקבעו על ידי בעלת הפלטפורמה וחברת ההסעות ויעבירו את התשלום באמצעות המזמין. התשלום הכולל עבור ההסעה יועבר לחברת ההסעות באופן מרוכז ע”י המזמין (להלן: “התמורה“).

6.2 תעריפים – גובה התמורה יקבע בהתאם לזמן ולמרחק הנסיעה, בכל נסיעה שהיא, והוא יפורסם ויוצג על גבי האפליקציה ו/או האתר טרם או במהלך ביצוע הזמנה עבור שירות ההסעות.

6.3 עדכון תעריפים – חברת ההסעות רשאית לעדכן את התעריפים בתיאום עם בעלת הפלטפורמה מעת לעת. בעלת הפלטפורמה אחראית ליידע את המשמשים 14 ימים לכל הפחות לפני עדכון התעריפים.

6.4 חברת ההסעות תנפיק חשבונית מס כחוק ולא יאוחר מהיום ה-15 בכל חודש קלנדרי בגין התשלום עבור שירות ההסעות שניתן בחודש הקודם, בהתבסס על הסכם זה.

6.5 אי הגעה להסעה – משתמש שלא הגיע אל ההסעה ולא דאג לבטלה בזמן כאמור בסעיף 5.4 יחויב במלוא מחיר הנסיעה. היה וביטל את הזמנתו בזמן יזוכה חשבונו או חשבון המזמין במלוא מחיר הנסיעה. היה והמשתמשים ו/או המזמין ביקשו להצטרף לשירות פטור מדמי ביטול נסיעה, קרי האפשרות לבטל הסעה עד שעה טרם שעת ההסעה מבלי להיות מחויב בגינה (להלן: “שירות פטור מדמי ביטול”) יחויבו המזמין ו/או המשתמשים  ב-9.90 ₪ לחודש עבור כל משתמש הרשום לשירות פטור מדמי ביטול.

6.6. החזר כספי – החזר כספי בגין ביטול נסיעה או איחור באיסוף יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או חשבון הבנק שסיפק המזמין ו/או המשתמשים. ביצוע הוראת ההחזר מצד חברת ההסעות לטובת המזמין תתקיים בתוך עד 14 ימי עסקים. זיכוי החשבון או כרטיס האשראי של המזמין או לאחר ביצוע פעולת החזר מצד בעלת הפלטפורמה הינו באחריות ובכפוף למדיניות חברת האשראי. 

6.7 תשלום – העברת התמורה תעשה באמצעות הוראת קבע או כרטיס האשראי. בגין כך תשלח חשבונית, אל כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה עם ההרשמה לאפליקציה. חשבונית זו תסופק לך ע”י חברת ההסעות המספקת את שירותי ההסעה.

6.8 חברת טרנזילה מספקת את שירות סליקת כרטיס האשראי שלך. מומלץ לקרוא אודות תנאי השימוש והפרטיות של חברת טרנזילה בכתובת: https://www.tranzila.com

7. הצהרות והתחייבויות הצדדים

7.1 בעלת הפלטפורמה מבהירה הזאת כי חברת ההסעות המעניקה שירות הסעות למשתמשי האפליקציה התחייבה בפניה כי היא, נהגים ועובדים אחרים המועסקים על ידה, ישמרו על בטיחות וביטחון המשתמשים, יצייתו לחוקי התנועה ויביאו אותם אל יעדם בבטחה. בנוסף, התחייבה חברת ההסעות בפני בעלת הפלטפורמה כי שירות ההסעות יינתן על ידי נהגים בעלי כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל דין ורשות מוסמכת לצורך מתן השירותים, שיעברו הדרכה מתאימה על ידי קצין הבטיחות.

7.2  חברת ההסעות התחייבה בפני בעלת הפלטפורמה לבצע לכל הנהגים השתלמות נהלים ובטיחות עם תחילת מתן שירות ההסעות  בכל מקרה של החלפת נהג וכן כל 12 חודשים לכל הפחות, במסגרתה יתודרכו הנהגים בנושאים הבאים: הנחיות בטיחות, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים אצל הכללית להם חובה לדווח ללא דיחוי על אירועים חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה וכו’.

7.3 בעלת הפלטפורמה וחברת ההסעות מתחייבות לבצע את התחייבויותיהן על בסיס הסכם זה במקצועיות, דייקנות, נאמנות ובאיכות גבוהה.

7.4 הנך, המשתמש בשירות בעלת הפלטפורמה ובאפליקציה, מתחייב לשמור על ניקיון רכב ההסעה ולא להשחיתו. כמו כן, הנך מתחייב שלא לעשן ברכב. אתה מתחייב גם שתנהג בנימוס ובאופן מכבד כלפי נהג ההסעות, יתר משתמשי השירות ובין היתר, אך לא רק, מי מטעמם של חברת ההסעות ו/או בעלת הפלטפורמה.

7.5 בגין עישון ברכב תיקנס בסכום של 3,000 ₪. סכום זה ייגבה מאמצעי התשלום שסיפקת ואין בעלת הפלטפורמה מחויבת לקבל את אישורך בגין חיוב אמצעי התשלום שסיפקת. תחויב עבור כל נזק לרכב אם תבצע כזה בכלי הרכב ובגובה עלות התיקון.

  1. תקופת ההסכם וביטולו

8.1  תקופת ההתקשרות עפ”י הסכם זה אינה מוגבלת בזמן כל עוד המשתמש רשום באפליקציה המותקנת על גבי מכשיר הטלפון הנייד שלו ו/או הוא משתמש בשירות בעלת הפלטפורמה ו/או בהסעה.

8.2 על אף האמור לעיל בעלת הפלטפורמה, וחברת ההסעות  רשאיות בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתן הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמשים מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שבעלת הפלטפורמה או חברת ההסעות יהיו חייבות לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור, והמשתמשים וכל הצדדים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. היה והוזמנה נסיעה על ידי המשתמשים על חברת הסעה ובעלת הפלטפורמה לעמוד בהתחייבותן באופן מלא ולספק את השירותים שלהן ובכלל זאת את שירות ההסעה למשתמשים.

8.3 ביטול הסכם זה ו/או השעייתו על ידי המשתמש יתקיים רק לאחר מחיקת האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד שלו ותקף רק בהימנעותו משימוש בשירות בעלת הפלטפורמה ו/או שירות ההסעה. היה והחליטה בעלת הפלטפורמה לסיים הסכם זה יהיה עליך להסיר את האפליקציה מהטלפון הנייד שלך ויהיה עליך לחדול מלהשתמש בה.

8.4 מובהר בזאת כי המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש למשתמשים שבחרו להצטרף לנסיעה שהוזמנה על ידו, מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שהמזמין היה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור בפני המשתמשים אשר מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך כנגד המזמין.

8.5 מובהר בזאת כי אין מדובר בקו שירות כי אם בהסעה מיוחדת ועל כן רשאי המזמין לבטל הסכם זה וכל הסעה מיוחדת באשר היא בכל עת שיחפוץ ולאלתר, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, ואין הוא מחויב לתת הודעה מראש על כך למשתמשים.

8.6 למשתמשים הנוסעים אל אותו היעד של המזמין לא תהא כל טענה כלפי המזמין בגין הפסקת שירות ההסעות אם בחר בכך. אין המזמין מחויב לספק פתרון חלופי בצורה של שירות הסעות עבור המשתמשים אם בחר להפסיק את שירות ההסעות והמשתמשים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

8.7 הסיר המשתמש את האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד שלו, ייחשב הדבר כסיום תקופת ההתקשרות עם בעלת הפלטפורמה.

שיפוי ופיצוי, הגבלת אחריות

9.1 מובהר בזאת כי השימוש בפלטפורמה ובשירותיה במסגרת הסכם זה הינו על בסיס As-Is. מובהר בזאת כי המשתמש  מצהיר כי בעלת הפלטפורמה איננה אחראית לנזקים מכל מין וסוג למשתמש הנובעים, בין היתר, כתוצאה מהשימוש ו/או בהיעדר שימוש, בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשל הסתמכות המזמין ו/או המשתמש על האפליקציה והפלטפורמה.

9.2 ידוע למשתמשים ו/או למזמין כי חברת ההסעות תישא לבדה באחריות, מכוח ההסכם ו/או מכוח הדין כאמור לעיל, לכל נזק רכוש או גוף, הפסד, הוצאה או אובדן, ישירים ועקיפים, שיגרמו, למשתמשים ו/או למזמין, או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או מחדל תוך כדי, ו/או כתוצאה משירותי ההסעות על פי תנאים אלו ו/או ההתקשרות ו/או בקשר להענקת שירותי ההסעות ע”י המזמין, נהגיו ומי מעובדיו, לרבות אך לא רק מנהלי עבודה, קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או, כל גורם אחר מטעמו  ו/או הנובע מהם מסיבה כלשהי, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור בנוגע לכל עבירות תעבורה כזו או אחרת אשר בוצעו על ידי נהג חברת ההסעות.

9.3 חברת ההסעות בלבד תהיה אחראית לביצוע שירותי ההסעות ולעמידה בתנאי הרישיונות ובהתאמתם לחוק, ובתנאי כל דין, והיא תהיה אחראית ותדאג לפצות ו/או לשפות את המשתמשים ו/או המזמין בגין כל נזק לאדם או רכוש המתרחש כתוצאה משירות ההסעות, לרבות נהגי חברת ההסעות ועובדים אחרים בחברת ההסעות. חברת ההסעות תשפה את המשתמשים ו/או המזמין בגין הפסדים, קנסות, שכר טרחת עו”ד, הליכים משפטיים המצריכים התגוננות מצד המשתמשים ו/או המזמין.

9.3.1 חברת ההסעות  מצהירה ומתחייבת כי כל כלי הרכב בהם היא משתמשת למתן שירות ההסעה למזמין ו/או למשתמשים הינם במצב תחזוקה תקין המאפשר להסיע את המשתמשים ביטחה. חל איסור מוחלט לקיים את שירות ההסעות בכלי רכב שאינו תקין לחלוטין ושנבדק ואושרה תקינותו המלאה ע”י קצין הבטיחות של חברת ההסעות עפ”י הנחיות משרד התחבורה.

9.4. חברת ההסעות הצהירה והתחייבה כי כל הוראות הסכם זה תקפות גם לקבלני משנה היה והועסקו על ידה לשם מתן שירותי הסעה.

9.5 הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את בעלת הפלטפורמה ו/או חברת ההסעות או מי מטעמן, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו להן בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים ושירות ההסעות על ידך.

  1. מדיניות פרטיות

מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות המופיעה באתר בקישור הבא: מדיניות פרטיות Driveit

  1. שונות, סמכות שיפוט וברירת הדין

12.1 דיני מדינת ישראל, והם בלבד, יחולו על הסכם זה, פרשנותו ואכיפתו. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך הנובע מהסכם זה.

12.2 במקרה בו ייקבע כי הוראה או הוראות מהוראות הסכם זה הינן מחוסרות תוקף, בלתי חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראות ההסכם.

12.3 במקרה בו ייקבע כי הוראה או הוראות מהוראות הסכם זה הינן מחוסרות תוקף, בלתי חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראות ההסכם.

12.4 שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או ארכה של מי מהצדדים לא ייחשבו כוויתור של אותו צד על זכויות מזכויותיו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ולא ישמשו מניעה לתביעה על פיו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.

12.5 ניתן לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה  בכתובת: [email protected]

להגיע עם חיוך לעבודה